Cookies - Bloemen in het Gooi

Bloemen in het Gooi Almere
Ga naar de inhoud
Cookies
 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt.
 
 
 
Hiervoor gebruiken wij & cookies;
 
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.
 
Wij gebruiken cookies voor:
 
• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
 
• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
 
• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt
 
• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 
• Het optimaliseren van de website
 
• Wij bewaren geen IP adressen die verwijzen naar personen !!
 
Wij gebruiken geen privacy gevoelige informatie, de gegevens die wij bewaren zijn alleen die gegevens die van belang zijn voor onze site!


AVG
 
 
Bloemeninhetgooi, gevestigd aan Kruidenweg 3 1312SR Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
 
https://www.bloemeninhetgooi.nl
 
Kruidenweg 3
 
1312SR Almere
 
0365304638
 
 
R.Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Bloemeninhetgooi Hij/zij is te bereiken via info@bloemeninhetgooi.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Bloemeninhetgooi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
- Voor- en achternaam
 
- Geslacht
 
- Adresgegevens
 
- Telefoonnummer
 
- E-mailadres
 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
- Locatiegegevens
 
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloemeninhetgooi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
 
Bloemeninhetgooi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
- Het afhandelen van uw betaling
 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
- Bloemeninhetgooi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
Bloemeninhetgooi neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloemeninhetgooi) tussen zit. Bloemeninhetgooi gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Factuur , ten einde betalingen te kunnen te specificeren t.b.v. de belastingdienst , Website x5 webshop gegevens t.b.v.het uitvoeren van onze diensten.
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
 
 
Bloemeninhetgooi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens >8 jaar tbv. belastingdienst  Reden Personalia ,Adres , factuur > Facturering 8 jaar >Belastingdienst
 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
 
 
Bloemeninhetgooi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
 
 
Bloemeninhetgooi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Wij bewaren geen IP adressen!
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloemeninhetgooi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bloemeninhetgooi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bloemeninhetgooi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
 
 
Bloemeninhetgooi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bloemeninhetgooi.nl
FACEBOOK             TWITTER             INSTAGRAM             YOUTUBE             GOOGLE+             SNAPCHAT             
Over Bloemen in het Gooi
Lees alles over ons bedrijf ( klik hier )
©R.Mulder, ©Bloemeninhetgooi.nl, ©Fleurop interflora B.V.
Over Bloemen in het Gooi
Lees alles over ons bedrijf ( klik hier )
Kruidenweg 3       Meerstraat 56
1312SR Almere      1353AZ Almere
036-5304638  bgg   0630830944
Kvk :53136667  Btw: NL001729023B01
Terug naar de inhoud